Hoàn toàn có thể. 


Để thêm thuộc tính mới cho sản phẩm, bạn vào chi tiết sản phẩm, kéo xuống mục Sản phẩm có nhiều biến thể, chọn Chỉnh sửa.


Trong cửa sổ Chỉnh sửa thuộc tính, bạn chọn Thêm thuộc tính khác. 


Lúc này, có 2 trường hợp cho bạn lựa chọn:

  1. Thêm thuộc tính mới từ thuộc tính có sẵn: nhập Tiêu đề thuộc tính (Màu sắc, Kích thước, Hình dáng, Hoa văn,...) và giá trị thuộc tính cho sản phẩm đó. 

  2. Cập nhật thuộc tính mới cho sản phẩm (thuộc tính này cũng được cập nhật cho hệ thống): chọn Tạo tùy chọn mới, nhập Tên thuộc tính và giá trị thuộc tính.


Chọn Lưu thay đổi để xác nhận thay đổi.