SKU (Stock keeping units) là một dãy ký tự có thể bao gồm số và chữ, giúp bạn xác định sản phẩm và theo dõi tồn kho. 


Bạn nên đặt mỗi phiên bản trong một sản phẩm là một mã sản phẩm khác nhau, không trùng. Điều này rất hữu dụng trong công việc quản lý sản phẩm của bạn.