Khi sản phẩm đã khởi tạo, bạn có thể thêm mới, xóa bỏ, chỉnh sửa, sắp xếp,... các thuộc tính hay các phiên bản thuộc tính.


Bạn vào phần chi tiết sản phẩm, di chuyển xuống mục Sản phẩm có nhiều phiên bản ➨ Chỉnh sửa,  sau đó chỉnh lại thông tin muốn thay đổi, rồi Lưu lại là được.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.