Đơn hàng hiển thị ở hình trên thuộc trạng thái sau:

- Trạng thái đơn hàng: mới

- Trạng thái thanh toán: chờ xử lý