Một đặc điểm nổi bật của Tồn kho nâng cao là khả năng quản lý tồn kho trên nhiều kho hàng khác nhau, bên cạnh việc ghi nhận lịch sử, hoặc được hỗ trợ các nghiệp vụ tồn kho nhằm giúp việc quản lý tồn kho được tối ưu nhất.

Do có nhiều kho hàng, việc làm rõ các khái niệm kho hàng là điều cần thiết để có thể quản lý tồn kho được chính xác. 

Mục lục


Kho xuất và kho nhập

Các kho hàng đều là kho xuất và kho nhập khi được cấu hình kho hàng tại Cấu hình địa chỉ. 

Một kho hàng khi được hiểu là kho nhập/xuất đều có thể thực hiện được các thao tác sau:


Kho không khả dụng


Kho không khả dụng là kho được đánh dấu "Tồn kho không khả dụng" khi cấu hình kho hàng tại Cấu hình địa chỉ. Lưu ý: Thao tác này chỉ thực hiện được khi tạo mới kho hàng.


Một số đặc điểm của kho không khả dụng:

  • Haravan không giới hạn số lượng kho hàng không khả dụng.
  • Nhà bán hàng KHÔNG THỂ tạo phiếu đặt hàng , nhập hàng, trả hàng nhập cho kho không khả dụng.
  • Nhà bán hàng KHÔNG THỂ bán hàng trên kho không khả dụng.
  • Nhà bán hàng có thể tạo điều chuyển cho kho Không khả dụng (trên cả hai chiều xuất và nhập). Khi đó, kho không khả dụng sẽ tương đương với một kho nhập/xuất.
  • Nhà bán hàng có thể tạo phiếu kiểm kho cho kho không khả dụng (cần phân quyền cho tài khoản vào kho không khả dụng để thực hiện thao tác)
  • Số Tồn và số Đặt trên kho không khả dụng luôn bằng nhau. Đồng nghĩa với việc số Khả dụng luôn bằng 0. Bất kỳ nghiệp vụ nào làm tăng/giảm số Tồn/Đặt thì số còn lại cũng tự động điều chỉnh nhằm cân bằng hai giá trị này.

Để nhân viên có thể thao tác trên kho Không khả dụng (điều chuyển, kiểm kho), nhà bán hàng cần phân quyền cho nhân viên vào kho này. 

1. Bạn vào Cấu hình -> Địa chỉ ->  kho Không khả dụng 

2. Ở mục phân công, bạn chọn nhân viên hoặc nhóm phân công

3. Chọn Lưu để hoàn tất việc phân quyền Kho trung gian

Kho trung gian là kho hàng được sử dụng làm trung gian khi thực hiện điều chuyển từ kho xuất đến kho nhập.

Một số đặc điểm của kho trung gian:

  • Kho trung gian chỉ xuất hiện Nhà bán hàng đã từng tạo và xác nhận xuất phiếu điều chuyển trước đó. 
  • Nhà bán hàng có thể tìm thấy kho trung gian trong trang chi tiết tồn khobộ lọc tồn kho.
  • Nhà bán hàng KHÔNG THỂ tạo kiểm kho cho kho trung gian.