Ngoài kênh Harasocial, Hararetail, nhà bán có thể tạo đơn trực tiếp trên trang admin Haravan để giao hàng. Đơn hàng sẽ bao gồm các thông tin sau:

 • Kho bán

 • Sản phẩm

 • Khách hàng

 • Kênh bán

 • Khuyến mãi

 • Vận chuyển

Để tạo đơn hàng, bạn thực hiện các bước:

Bước 1: Trong menu Tất cả đơn hàng, bạn chọn Tạo đơn hàng mới.

Tạo đơn hàng mới trên admin Haravan

Bước 2: Chọn Kho bán cho đơn hàng. Nếu không chọn kho bán, đơn hàng sẽ ghi nhận kho bán là kho mặc định. Tìm hiểu thêm về kho mặc định tại đây.

Chọn Kho bán 

Bước 3: Tìm kiếm và thêm sản phẩm vào đơn hàng. 

Thêm sản phẩm vào đơn hàng


Gợi ý: Nếu bạn muốn thêm sản phẩm tặng, bạn có thể Tạo sản phẩm tùy ý. Sản phẩm tùy ý sẽ không được ghi nhận là sản phẩm mới trong danh sách dữ liệu admin Haravan.

Tạo sản phẩm tùy ý cho đơn hàng

Bước 4: Thêm Khách hàng. Nếu người mua là khách hàng cũ, bạn chọn Tìm kiếm và thêm người mua vào đơn hàng.

Tìm kiếm và thêm thông tin khách hàng

Nếu là khách hàng mới, bạn chọn Tạo khách hàng và nhập thông tin như Họ, Tên, Địa chỉ email, Giới tính. Sau đó, chọn Lưu để hoàn tất.

Tạo thông tin khách hàng mới

Bước 5: Thêm Kênh bán hàng. Khi tạo đơn trên admin Haravan, kênh bán hàng mặc định là kênh draft. Tuy nhiên, bạn có thể chọn lại kênh bán khác trong danh sách. 

Thêm kênh bán hàng

Bước 6: Thêm Giảm giá trên đơn hàng (nếu có). Bạn có thể thiết lập giảm theo số tiền, giảm theo phần trăm hoặc áp mã khuyến mãi đã tạo trên trang admin cho đơn hàng.

Thêm khuyến mãi 


Lưu ý:
 • Khi áp dụng mã khuyến mãi không áp dụng chung với CTKM cho đơn hàng, hệ thống tự động loại bỏ chương trình khuyến mãi đang áp dụng và thay mã khuyến mãi bạn vừa thêm vào.

 • Nếu nhà bán hàng đang thiết lập khuyến mãi trên các ứng dụng khuyến mãi như Promotion Any, Haravan Combo,..., hệ thông sẽ tự động áp dụng chương trình khuyến mãi khi đơn hàng đủ điều kiện. 


Bước 7: Thêm Phí vận chuyển. Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển theo 3 lựa chọn:

 • Phí vận chuyển đã thiết lập trong Cấu hình Vận chuyển.

 • Miễn phí vận chuyển.  

 • Tùy chỉnh phí vận chuyển.


Xem thêm hướng dẫn Thiết lập phí vận chuyển theo khu vực

Bước 8 Chọn Hình thức thanh toán cho đơn bao gồm: Đã thanh toán và Thanh toán sau. Chọn Đã thanh toán để tạo đơn thanh toán trước hoặc chọn Thanh toán sau để tạo đơn chưa thanh toán. 

Bước 9 Chọn Tạo đơn hàng để hoàn tất 


Lưu ý: 
Nếu số lượng sản phẩm trong đơn vượt quá số lượng khả dụng, hệ thống sẽ thông báo các sản phẩm vượt quá số khả dụng và nhà bán hàng có thể điều chỉnh lại trực tiếp số lượng sản phẩm trên bảng cảnh báo.