Xóa sản phẩm tại hệ thống Haravan sẽ không thể khôi phục. Vì thế, nếu hết hàng, người bán có thể chọn cách ẩn sản phẩm để nó không hiện lên các kênh.


MỤC LỤC


Xóa sản phẩm trong tồn kho cơ bản

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 

2. Chọn một hoặc nhiều sản phẩm muốn xóa.

3. Chọn Xóa những sản phẩm đã chọn.Chọn nút đỏ Xóa sản phẩm để xác nhận.


Xóa sản phẩm trong tồn kho nâng cao

Để xóa được sản phẩm có quản lý tồn kho nâng cao, tất cả số liệu tồn kho của sản phẩm (số đặt, số tồn, số tồn khả dụng và tồn không khả dụng) đều phải bằng 0:

  1. Sản phẩm đó hiện không được đặt trong bất kỳ đơn hàng nào, hay nói cách khác là số lượng đặt bằng 0.

  2. Các phiếu điều chuyển có chứa sản phẩm muốn xóa đều phải trong trạng thái Đã nhập hàng (đã xác nhận xuất và xác nhận nhập)

  3. Giá trị tồn kho cho sản phẩm phải bằng 0. 

  4. Giá trị khả dụng và không khả dụng phải bằng 0 (Để số không khả dụng bằng 0, nhà bán hàng cần xác nhận nhập ở phiếu điều chuyển và phiếu đặt hàng có chứa sản phẩm cần xóa)

Bạn sử dụng chức năng Kiểm kho để thay đổi giá trị tồn kho cho sản phẩm.

Sau khi đã điều chỉnh các chỉ số tồn kho của sản phẩm bằng 0, bạn thực hiện các bước xóa sản phẩm như đã hướng dẫn ở trên.