Xóa sản phẩm tại hệ thống Haravan sẽ không thể khôi phục. Vì thế, nếu hết hàng, người bán có thể chọn cách ẩn sản phẩm để nó không hiện lên các kênh.


MỤC LỤC


Xóa sản phẩm trong tồn kho cơ bản

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 

2. Chọn một hoặc nhiều sản phẩm muốn xóa.

3. Chọn Xóa những sản phẩm đã chọn.Chọn nút đỏ Xóa sản phẩm để xác nhận.


Xóa sản phẩm trong tồn kho nâng cao

Để thực hiện xóa sản phẩm trong tồn kho nâng cao, bạn cần thực hiện:

1. Chỉnh các chỉ số tồn kho của sản phẩm về 0. Xem Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho sản phẩm về 0 tại đây 

2. Xóa sản phẩm: Sau khi đã điều chỉnh các chỉ số tồn kho của sản phẩm bằng 0, bạn thực hiện các bước xóa sản phẩm như đã hướng dẫn ở trên.