Một kho hàng nếu đã từng phát sinh lịch sử giao dịch (mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng,...) thì không thể xóa kho hàng đó được.


Bạn vui lòng tham khảo thêm cách xóa kho hàng (địa chỉ chi nhánh) tại đây.