Một kho hàng nếu đã từng phát sinh lịch sử giao dịch (mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng,...) thì không thể xóa kho hàng đó được, dù nhà bán hàng sử dụng chế độ tồn kho cơ bản hoặc nâng cao.