Được nhưng bạn chỉ có thể thêm sản phẩm bằng cách nhập file vào nhóm sản phẩm thủ công.

Để thêm sản phẩm vào nhóm bằng cách nhập file, bạn thực hiện:

1. Bạn thực hiện tìm kiếm hoặc lọc các sản phẩm cần thêm vào nhóm -> chọn Thao tác -> chọn Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan


2. Chọn Sản phẩm được chọn hoặc Theo bộ lọc hiện tại -> chọn Xuất dữ liệu


3. Tại file sản phẩm, bạn tìm hai cột thông tin: Danh mục Danh mục EN trong file sản phẩm


Trong đó:

  • Danh mục: Bạn điền tên nhóm sản phẩm.
  • Danh mục EN: Bạn điền đường dẫn của nhóm sản phẩm tương ứng, chỉ cần lấy đường dẫn sau <tên miền Haravan>/collections.

4. Thực hiện nhập file lại lên hệ thống bằng cách chọn Thao tác -> Nhập dữ liệu -> chọn File dữ liệu và chọn Nhập dữ liệu


Lưu ý:

  • Để nhập nhiều nhóm sản phẩm, Nhà bán hàng nhập Danh mục và Danh mục EN với mỗi dòng là một nhóm sản phẩm. Các dòng này được phân biệt bằng url sản phẩm.
  • Khi xuất danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm không được hệ thống truy xuất.