Bước 1: Xuất tệp tất cả sản phẩm

1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm

2. Chọn Thao tác → Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan

  • Trong hộp thoại, bạn chọn hai tùy chọn sau: Tất cả sản phẩm file .xls.

3. Chọn Xuất dữ liệu.

4. Bạn vào email để tải tập về.

Bước 2: Điều chỉnh số lượng tồn kho

  1. Bạn mở tệp vừa xuất.
  2. Bạn vào nhập số lượng mới theo công thức bên dưới vào cột số lượng. Số tồn trên file này sẽ được ghi nhận vào kho mặc định
Công thức:

* Số tồn kho mặc định mới = Số tồn nhập trên file sản phẩm - Tổng số tồn ở các kho (ngoại trừ kho mặc định) * 

Bước 3: Nhập file sản phẩm đã chỉnh sửa

  1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm.
  2. Chọn Thao tác Nhập dữ liệu.

3. Trong hộp thoại, chọn chế độ ghi đè và loại file .xls, nhấn chọn File và thực hiện tải tệp đã chỉnh sửa lên 

4. Chọn Nhập dữ liệuLúc này, hệ thống ghi nhận số lượng tồn kho mới từ tệp vừa nhập.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tồn kho cơ bản 

Xóa sản phẩm