ba cách thực hiện:

Cách 1: Xem trong chi tiết khách hàng

 1. Bạn vào Trang quản trị Haravan ➨ Khách hàng.
 2. Chọn khách hàng cần xem.
 3. Trong trang chi tiết khách hàng, xem trong mục Thông tin liên hệ:
  • Nhận email quảng cáo: có đăng ký nhận tin
  • Không nhận email quảng cáo: không đăng ký nhận tin

Cách 2: Lọc danh sách khách hàng

 1. Bạn vào Trang quản trị Haravan ➨ Khách hàng.
 2. Lọc theo điều kiện Nhận email quảng cáo - Có 
 3. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách khách hàng đồng ý nhận email quảng cáo. Bạn có thể lưu bộ lọc này lại và sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào tab bộ lọc đã lưu là được.

Cách 3: Xuất danh sách khách hàng

 1. Bạn thực hiện xuất danh sách khách hàng.
  (Bạn vui lòng xem chi tiết cách thực hiện tại đây).
 2. Bạn mở file được gửi vào email đăng nhập tài khoản.
 3. Xem trong trường Nhận email quảng cáo:
  • Yes: Nhận email quảng cáo
  • No: Không nhận email quảng cáo.

Để kích hoạt chức năng Đăng ký bản tin cho giao diện, bạn tham khảo bài viết tại đây.