1. Để thêm quản trị viên, bạn vào Cấu hình -> chọn Nhân viên

2. Chọn Thêm nhân viên

3. Nhập tên và email nhân viên -> chọn Lưu để hoàn tất

4. Tại trang chi tiết nhân viên, bạn thêm vai trò và chọn Lưu để hoàn tất


Để xóa quản trị viên, trong danh sách quản trị, bạn kéo thanh trượt sang phải và click vào biểu tượng xóa ở cuối dòng nhân viên cần xóa.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.