Có thể chỉnh sửa

  1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo.
  2. Trong trang Cấu hình thông báo, Nhà bán hàng xem mục Nội dung email