Có thể chỉnh sửa

  1. Từ Trang quản trị Cấu hình Thông báo.
  2. Trong trang Cấu hình → Thông báo → nhà bán hàng xem mục Nội dung email

Tại đây bạn chọn vào mẫu bạn cần chỉnh sửa:

Nội dung email tại hệ thống sẽ được hiển thị dưới dạng ngôn ngữ lập trình, nếu bạn không có đội kỹ thuật lập trình bạn có thể liên hệ đến đội ngũ Haravan để được hỗ trợ chỉnh sửa nội dung.