Bên cạnh mẫu mặc định có sẵn trong hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể thêm bớt, tùy chỉnh nội dung mẫu cấu hình thông báo thông qua các biến giá trị.

BiếnÝ nghĩaLưu ýMẫu in/emailVí dụ
SHOP
{{ name }}
Mã đơn hàng có kèm kí hiệu đã thiết lập trong phần Cấu hình
Đơn hàng #100000001
{{ order_name }}
{{ order_status_url }}
{shop.url}}Liên kết của cửa hàng
{{ shop.name }}Tên cửa hàng
{{shop.owner_name}}Người gửi
{{ shop.phone }}Số điện thoại cửa hàng
{{ shop.address }}Địa chỉ cửa hàng
{{ shop.ward }}Phường/Xã cửa hàng
{{ shop.district }}Quận/Huyện cửa hàng
{{ shop.province }}Tỉnh/Thành cửa hàng
{{ shop.country }}Quốc gia của cửa hàng
{{ shop.domain }}Tên miền chình của cửa hàng
{{ shop.permanent_domain }}
{{location.address}}
Địa chỉ kho bán{{location.title}}
Tên kho bán


{{ pickup_location.name }}
Tên Kho xuất{{ pickup_location.address }}
Địa chỉ kho xuất{{ pickup_location.phone }}
Số điện thoại kho xuất


{{ pickup_location.email }}
Email kho xuấtEMAIL
{{ email }}Email đặt hàng
{{ email_title }}Tiêu đề email
{{ email_body }}Nội dung email
{{ email_emphasis }
{{shop.email_logo_url}}Liên kết logo của email
{{ shop.email_logo_width }}Độ rộng logo của cửa hàng
{{ shop.email_accent_color }}Màu sắc nổi bật của email
KHÁCH HÀNG
{{ customer.name }}Họ tên khách hàng
{{ customer.first_name }}Tên khách hàng
{{ customer.last_name }}Họ khách hàng
{{ custom_message }}Nội dung gửi đến khách hàng
{{ customer.account_activation_url }}Liên kết tài khoản đã được kích hoạt
{{ customer.reset_password_url }}Liên kết đổi mật khẩuĐổi mật khẩu
USER
{{ user_confirm_paid }}Tên user Xác Nhận Thanh Toán
{{ user_confirm_shipment }}Tên user xử lý Giao hàng
{{ user_update_carrierstatus }}Tên user cập nhật trạng thái thanh toánnếu nhiều user sẽ cập nhật theo user sau cùng
{{ user_update_codstatus }}Tên user cập nhật trạng thái COD
{{ user_update_shipmentcrosscheck }}Tên user cập nhật đối soát
ĐỊA CHỈ
{{ shipping_address }}Địa chỉ giao hàng
{{ shipping_address.name }}Họ tên liên hệ giao hàng
{{ shipping_address.phone }}Số điện thoại liên hệ khi giao hàng
{{ shipping_address.company }}Tên công ty trong địa chỉ giao hàng
{{ shipping_address.district }}Quận/Huyện trong địa chỉ giao hàng
{{ shipping_address.ward }}
Phường/xã


{{ shipping_address.province }}Tỉnh/Thành trong địa chỉ giao hàng
{{ billing_address }}Địa chỉ thanh toán
{{ billing_address.name }}Họ tên người mua hàng
{{ billing_address.first_name }}Tên người mua hàng
{{ billing_address.last_name }}Họ người mua hàng
{{ billing_address.company }}Tên công ty người mua hàng
{{ billing_address.phone }}Số điện thoại mua hàng
{{ location_from.name }}Tên người gửi
dùng cho POS
{{ location_from.email }}Email người gửi
{{ location_from.phone }}Số điện thoại người gửi
{{ location_from.street }}Tên đường người gửi
{{ location_from.district }}Quận/Huyện người gửi
{{ location_from.city }}Tỉnh/Thành người gửi
{{ location_to.name }}Tên người nhận
{{ location_to.email}}Email người nhận
{{ location_to.phone}}Số điện thoại người nhận
{{ location_to.street }}Tên đường người nhận
{{ location_to.district }}Quận/Huyện người nhận
{{ location_to.province }}Tỉnh người nhận
{{ location_to.city }}Thành phố người nhận
VẬN CHUYỂN
{{ service_name }}Tên loại vận chuyển
{{ shipping_method.title }}Phương thức vận chuyểnKhông giống như các đối tượng Liquid khác, thay vì sử dụng {{ order.shipping_method.title }}, bạn chỉ cần sử dụng {{ shipping_method.title }}
{{ shipping_method.price }}
Mức phí vận chuyển
{{ shipping_price }}Tương tự shipping_method.price{{ shipping_price | money }}
{{ carrier_status }}Trạng thái giao hàngCập nhật thông tin giao hàng
{{ fulfillment_status }}Tình trạng giao hàng‘unfulfilled’, ‘partial’, ‘fulfilled’
{{tracking_company}}
Nhà vận chuyển
{{company_shipping}}
{{ fulfillment.tracking_company }}Công ty giao nhận thực hiện
{{ fulfillment.fulfillment_line_items }}Các sản phẩm được giao
{{ fulfillment.requires_shipping }}Trả về true nếu sản phẩm bắt buộc phải giao hàngLoại (boolean)
{{ requires_shipping }}Trả về true nếu có ít nhất 1 sản phẩm yêu cầu giao hàng
{{ fulfillment_line.line_item }}Các sản phẩm đã giao hàng
{{ items_to_fulfill }}Danh sách các sản phẩm thực hiện giao hàng(deprecated)
{{ items_to_fulfill_count }}Số lượng sản phẩm yêu cầu giao hàng(deprecated)
{{ fulfillment.item_count }}Tổng số lượng sản phẩm đã giao
{{ fulfillment_line.quantity }}Số lượng sản phẩm đã giao
{{ fulfillment.tracking_numbers }}Danh sách các mã vận đơn
{{fulfillment.tracking_urls}}Danh sách các liên kết theo dõi về giao hàng
{{shipmentId}}Mã phiếu giao hàng
{{tracking_number}}
Mã vận đơn
{{code_shipping}}
{{ shipping_note }}Ghi chú in vận đơn
{{ total_weight }}Tổng khối lượng
{{ attribute }}Thuộc tính trên đơn hàng{% for attribute in attributes %} {{ attribute | first }} : {{ attribute | last }}{% endfor %}
THANH TOÁN
{{ gateway }}Phương thức thanh toán
unique_gatewaysTrả về danh sách các phương thức thanh toán
{{COD_amount | money}}Số tiền thu hộ
{{ refund_method_title }}Tên của phương thức hoàn trả
refund_line_itemsDanh sách sản phẩm hoàn trả
refund_line.line_itemSản phẩm bị hoàn trả
refund_line.quantitySố lượng sản phẩm trả
refund.amountSố tiền hoàn trả
{{transaction_name}}Tên giao dịch trên mỗi đơn hàngthanh toán, chuyển một phần đơn hàng ….
{{ transaction.amount }}Giá trị giao dịch trên mỗi đơn hàng
{{ subtotal_price }}Tổng giá trị sản phẩm của đơn hàng
{{ total_price }}Tổng giá trị đơn hàng(giá trị sản phẩm + thuế + phí vận chuyển – số tiền khuyến mãi)
financial_statusTình trạng thanh toán của đơn hàng nil, ‘pending’, ‘authorized’, ‘paid’, ‘voided’, ‘refunded’
KHUYẾN MÃI
{{ discounts }}Thông tin khuyến mãi
{{ discount_title }}Tên khuyến mãi
{{ code }}Mã khuyến mãi áp dụng
{{ discounts_savings }}Số tiền đã tiết kiệm được nhờ áp dụng khuyến mãi
{{ discounts_amount }}Số tiền giảm giá sau khi áp dụng khuyến mã
{{ redeem_name }}Tên của chương trình loyalty được áp dụngTên này có thể được cấu hình trong sản phẩm Haraloyalty, menu Loyalty → Khách hàng thân thiết → Chỉnh sửa
{{ redeem_used_amount }}Số tiền giảm giá sau khi áp dụng chương trình loyalty
{{ redeem_service_name }}Tên mặc định của sản phẩm HaraloyaltyMặc định là "Khách hàng thân thiết" và bạn không thay đổi được
TỒN KHO
{{ supplier.city }}
{{ supplier.name }}
{{ supplier.street }}
{{purchase_order.number}}
{{ purchase_order.notes }}Ghi chú trên phiếu mua hàng
{{ purchase_order.quantity_total }}Tổng số lượng trên phiếu mua hàng
{{ purchase_order.cost_total }}Tổng giá trị trên phiếu mua hàng
{{ inventory_invoice.quantity_total }}
{{inventory_invoice.reason}}
{{ inventory_invoice.notes }}
LINE ITEMS
{{ line_items }}Danh sách các sản phẩm trong đơn hàng
{{ line_title }}Tên của sản phẩm bao gồm tên phiên bản (variant)
{{ line_item.title }}
{{ line.quantity }}
Số lượng sản phẩm
{{ item_count }}
{{ line.price }}Giá sản phẩm
{{ line.line_price }}Giá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm
{{ line.variant.title }}Tên biến thể
{{ line.sku }}
SKU của sản phẩm
{{ line_item.sku }}
{{ line.variant.barcode }}Barcode của sản phẩm
{{ line_item.amount }}Số tiền của sản phẩm
{{ line.line_item.quantity }}
{{ line.line_item.variant.title }}
{{ line.line_price }}
{{ line.original_line_price }}
{{line_item.image_url}}
{{line_item.product.featured_image}}In hình sản phẩm trong in đơn hàng
{{ line.grams }}Khối lượng sản phẩm
{{ line.vendor }}Nhà cung cấp sản hẩm
{{ line.requires_shipping }}Trả về true nếu sản phẩm bắt buộc phải vận chuyểnLoại (boolean)
{{ line.taxable }}Trả về true nếu sản phẩm có thuế
{{ line.applied_discounts }}Danh sách khuyến mãi áp dụng- Mỗi khuyến mãi bao gồm title,code, amount, savings và type.
- Chỉ dùng cho đơn hàng POS.
{{ fulfilled_line_items }} (deprecated)Danh sách các sản phẩm đã giao hàng
{{ unfulfilled_line_items }} (deprecated)Danh sách các sản phẩm chưa giao hàng
KHÁC
{(created_at}}Ngày giờ đặt hàngBạn có thể tùy chọn hình thức hiển thị bằng bộ lọc thời gianThông báo khi có đơn hàng mới10:00 SA 12-01-2015
{{ printedbyuser }}
{{printed_date}}
{{ referring_site }}Nguồn giới thiệu đến website mua hànghttp://www.google.com/?s=great+products
{{ landing_site }}Trang xem trước khi quyết định mua hàng/products/great-product?ref=my-tracking-token
{{ cancelled }}Trả về true nếu đơn hàng bị hủyLoại (boolean)Chỉ áp dụng cho mẫu in Hủy đơn hàng
{{ cancelled_at }}Thời gian hủy đơn hàngChỉ áp dụng cho mẫu in  Hủy đơn hàng
{{ cancel_reason }}Lí do hủy dơn hàng‘inventory’, ‘customer’, ‘fraud’, ‘other’Chỉ áp dụng cho mẫu in  Hủy đơn hàng