Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển miến phí dựa trên giá trị đơn hàng và khối lượng đơn hàng


Bạn truy cập vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.