Khi nhập file và hệ thống báo lỗi, đồng nghĩa với dữ liệu trong file không phù hợp với quy mẫu mà hệ thống quy định. 


Bạn phải chắc chắn rằng file có:

  • Đầy đủ các cột 

  • Thứ tự các cột chính xác

  • Các cột thông tin bắt buộc không bị bỏ trống. (Để xem chi tiết, bạn truy cập tại đây).