Khi nhập file và hệ thống báo lỗi, đồng nghĩa với dữ liệu trong file không phù hợp với quy mẫu mà hệ thống quy định. \


Bạn phải chắc chắn rằng file có:

  • Đầy đủ các cột 

  • Thứ tự các cột chính xác

  • Các cột thông tin bắt buộc không bị bỏ trống. (Để xem chi tiết, bạn truy cập tại đây).