Do một vài nguyên nhân sau mà bạn không thể thêm tài khoản trên trang quản trị MyHaravan được:

1. Tài khoản của bạn không phải là tài khoản chủ sở hữu hoặc tài khoản toàn quyền quản trị

2. Số lượng quản trị viên (user) đã phân quyền đã đạt tới giới hạn mà gói dịch vụ cho phép (5 user bao gồm user chủ tài khoản). Có thể kiểm tra số lượng tài khoản trong mục Cấu hình -> Nhân viên

(Muốn mua thêm user, bạn tham khảo bảng dịch vụ tại đây)


Bạn truy cập vào đây để xem hướng dẫn chi tiết cách cấu hình và phân quyền quản trị.