Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, người bán có thể tạo nhóm tài khoản theo vai trò của nhân viên và tùy chọn những quyền mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng tạo nhóm tài khoản. Mỗi nhân viên sẽ được phân vào một Nhóm tài khoản hay nhóm phân quyền để thực hiện đúng phạm vi công việc của mình.

Haravan hỗ trợ tính năng tùy chỉnh quyền cho từng nhóm tài khoản với các nhóm quyền khác nhau tùy theo quyền hạn và chức năng của nhóm đó.


Nội dung


1) Giới thiệu về phân quyền nhóm tài khoản


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Toàn quyền quản trị
Omnipower

Nhóm tài khoản có thể thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến cửa hàng trên Haravan.


Phân quyền theo từng phần


Bao gồm: CỬA HÀNG CỦA BẠN, WEBSITE CỦA BẠN, KÊNH BÁN HÀNG CỦA BẠN (Shopee, Tiki, Google Smart Shopping,...), CẤU HÌNH và QUYỀN XEM DỮ LIỆU.

Ở mỗi phần, người bán có thể chọn cấp quyền: Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc hoặc Không có quyền.

Riêng Quyền xem dữ liệu có thể chọn cấp quyền: Tất cả hoặc Chỉ định hoặc Không có quyền.

Tất cả: nhân viên có quyền xem tất cả dữ liệu liên quan của tất cả cửa hàng, còn Chỉ định thì chỉ xem được tại cửa hàng nhân viên được phân công làm việc.


note
Lưu ý | 
 • Nếu người bán thiết lập Quản lý tồn kho nâng cao thì có thêm phần TỒN KHO ở phần Tùy chỉnh quyền.

 • Tất cả thao tác phân quyền đều phải thực hiện bởi Chủ cửa hàng.

 • Người bán có thể sử dụng nhóm tài khoản mẫu bao gồm: Nhân viên cửa hàng, cửa hàng trưởng, quản trị viên, nhân viên trực chat.

 • Quyền xem dữ liệu phụ thuộc vào việc người bán phân quyền ở các phần trên:

- Đối với quản lý tồn kho cơ bản
Dữ liệu đơn hàng phụ thuộc Quản lý đơn hàng (CỬA HÀNG CỦA BẠN).
Dữ liệu phiếu vận chuyển phụ thuộc Quản lý phiếu vận chuyển (CỬA HÀNG CỦA BẠN).
Dữ liệu địa chỉ phụ thuộc Quản lý địa chỉ (CẤU HÌNH).

- Đối với quản lý tồn kho nâng cao
Dữ liệu điều chuyển tồn kho phụ thuộc Quản lý điều chuyển tồn kho (TỒN KHO).
Dữ liệu điều chỉnh tồn kho phụ thuộc Quản lý điều chỉnh tòn kho (TỒN KHO).
Dữ liệu phiếu mua hàng phụ thuộc Quản lý phiếu mua hàng (TỒN KHO).

Dữ liệu số quỹ phụ thuộc vào Quản lý sổ quỹ


Ví dụ: Nếu người bán chọn Không có quyền ở phần Quản lý đơn hàng thì phần Dữ liệu đơn hàng sẽ không được hiển thị.

Ví dụ: Nếu người bán chọn Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc ở phần Quản lý đơn hàng thì phần Dữ liệu đơn hàng sẽ được hiển thị và người bán sẽ chọn Tất cả hoặc Chỉ định.2) Phân loại: 

Quyền quản trị viên trong Haravan bao gồm hai loại quyền:

Loại 1: Quyền Tính năng

Quyền tính năng là quyền được thao tác cho các menu/submenu của Haravan Omnichannel.
Nhóm quyền này bao gồm ba loại lựa chọn tùy chỉnh quyền:

 • Không có quyền: không có quyền hạn thao tác cho tính năng.

 • Chỉ đọc: có thể xem nhưng không chỉnh sửa được.

 • Đọc và ghi: có thể xem, thêm, chỉnh sửa, xóa và các thao tác quản lý khác. Đây được xem là quyền đầy đủ nhất cho quản lý tính năng.

Các mục trong quyền tính năng bao gồm:

 • Cửa hàng của bạn: Cấp quyền thực hiện quản lý và điều chỉnh những chức năng liên quan đến cửa hàng như Đơn hàng, Vận chuyển, Sản phẩm, Khách hàng, Tồn kho, Sổ quỹ, Công nợ Khuyến mãi, Báo cáo, Ứng dụng.

 • Tồn kho: Cấp quyền thực hiện các nghiệp vụ quản lý tồn kho.

 • Website của bạn: Cấp quyền thực hiện chỉnh sửa các thành phần của website bán hàng như Menu, Nội dung, Tên miền, Cấu hình, Giao diện.

 • Kênh bán hàng: Cấp quyền quản lý các kênh bán hàng như Google Smart Shopping, website và Harasocial

 • Cấu hình: Cấp quyền điều chỉnh cấu hình gian hàng Omnipower.

Loại 2: Quyền Xem Dữ liệu 

Quyền xem dữ liệu là quyền can thiệp đến các tính năng có dữ liệu, bao gồm: đơn hàngtồn kho và báo cáo

Quyền xem dữ liệu chỉ được kích hoạt khi:

 1. Quyền tính năng thuộc về Đơn hàng, Tồn kho, Địa chỉ, Báo cáo

 2. Lựa chọn quyền là Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi.

Dữ liệu bao gồm hai tùy chỉnh quyền:

 • Tất cả: Quản trị viên có thể thao tác trên tất cả dữ liệu (tất cả địa chỉ trong trang Omnichannel).

 • Được chỉ định: Quản trị viên chỉ có thể thao tác đối với vùng dữ liệu được chỉ định (theo địa chỉ mà quản trị viên được phép quản lý).

Lưu ý: Đối với quyền chỉ định phiếu điều chuyển từ kho A sang kho B. Nếu người dùng được phân quyền ở kho A thì chỉ có quyền xuất phiếu nhưng không có quyền xác nhận nhập. 

Các mục trong quyền tính năng bao gồm:

 • Đọc giá vốn

 • Dữ liệu đơn hàng

 • Dữ liệu báo cáo: Có thể phân quyền cho nhân viên xem báo cáo theo kho được chỉ định hoặc xem báo cáo của tất cả các kho.

 • Dữ liệu sổ quỹ

 • Dữ liệu phiếu mua hàng

 • Dữ liệu phiếu vận chuyển

 • Dữ liệu điều chuyển tồn kho

 • Dữ liệu điều chỉnh tồn kho

 • Dữ liệu địa chỉ


Loại 3: Quyền Xuất Dữ liệu

Quyền xuất dữ liệu là quyền can thiệp đến khả năng xuất dữ liệu của các quyền tính năng, bao gồm: đơn hàngsản phẩm, khách hàng

Quyền xuất dữ liệu chỉ được kích hoạt khi:

 1. Quyền tính năng thuộc về Đơn hàng, Sản phẩm, Khách hàng

 2. Lựa chọn quyền là Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi.

Xuất dữ liệu bao gồm hai tùy chỉnh quyền:

 • Có quyền: Cho phép xuất dữ liệu

 • Không có quyền: Không cho phép xuất dữ liệu
3) Tạo nhóm tài khoản

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Nhóm tài khoản.
 3. Bấm Tạo nhóm tài khoản.
 4. Điền các thông tin liên quan.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider


Lưu ý |  

 • Tên nhóm và Mã nhóm là bắt buộc.
 • Mã nhóm một khi đã tạo thì không thể chỉnh sửa.

4) Chỉnh sửa nhóm tài khoản

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Nhóm tài khoản.
 3. Chọn Nhóm tài khoản cần được chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa thông tin.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
5) Xóa nhóm tài khoản

Cách 1:

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Nhóm tài khoản.
 3. Chọn Nhóm tài khoản cần xóa.
 4. Bấm hình Thùng rác.
 5. Bấm Tiếp tục để hoàn thành.
Slider
Slider
Slider
Slider


Cách 2:

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Nhóm tài khoản.
 3. Chọn Nhóm tài khoản cần xóa.
 4. Bấm Xóa nhóm tài khoản.
 5. Bấm Tiếp tục để hoàn thành.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

6) Các trường hợp đặc biệt

Khi người bán muốn tạo một nhóm tài khoản có phân quyền gần giống với nhóm tài khoản đã có, người bán chỉ cần chọn chức năng Nhân bản.

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Nhóm tài khoản.
 3. Chọn Nhóm tài khoản cần nhân bản
 4. Chọn Nhân bản.
 5. Chỉnh sửa các thông tin cần thiết.
 6. Bấm Lưu.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider