Mô tả vấn đề:

Sản phẩm thỏa điều kiện để vào nhóm nhưng trong nhóm sản phẩm không cập nhật


Nguyên nhân:

Tên sản phẩm không được vào nhóm là do có kiểu ký tự bảng mã khác nên hệ thống không nhận dạng được. So sánh với sản phẩm đang hiện có trong nhóm sẽ thấy có sự khác biệt.

- Hình tên sản phẩm có ký tự bình thường:

- Hình tên sản phẩm có ký tự lạ:


Cách giải quyết:

Nhà bán hàng cần thực hiện cập nhật tại tên sản phẩm