Mô tả vấn đề:

Hình ảnh trong mô tả sản phẩm sau 1 thời gian thì bị báo như hình sau:


Nguyên nhân:

Khi chèn hình ảnh trong mô tả sản phẩm, người bán có thể thao tác theo 2 cách:

  • Cách 1: Thêm link ảnh đã tải lên Cấu hình file, link sẽ có dạng: file.hstatic.net
  • Cách 2: chọn hình ảnh của sản phẩm X để chèn vào mô tả của sản phẩm Y, khi đó link hình sẽ có dạng: https://product.hstatic.net

Khi sử dụng cách 2, thì khi người bán xóa sản phẩm X thì hình ảnh ở mô tả sản phẩm Y cũng sẽ mất sau 1 tháng (do còn lưu cache trình duyệt) nên dẫn đến việc hình ảnh ở mô tả sản phẩm bị định dạng như trên mô tả

Cách giải quyết:

Chỉ nên dùng hình ảnh đã tải lên cấu hình file, dùng chức năng view source sản phẩm đó ra để kiểm tra xem có đúng là đã tải hình ảnh của sản phẩm để làm mô tả hay không.