Bạn có thể thực hiện ẩn/hiển thị sản phẩm website theo 3 cách:


Ẩn/Hiển thị thủ công từng sản phẩm

Hiển thị sản phẩm

1. Tại mục Sản phẩm, bạn tìm kiếm sản phẩm đang bị ẩn, hoặc bạn có thể lọc theo điều kiện Tình trạng hiển thị là không hiển thị.

2. Bạn chọn vào sản phẩm cần hiển thị. Tại mục Hiển thị, chọn Website

3. Chọn Cập nhật để hoàn tất

Ẩn sản phẩm

1. Tại trang chi tiết sản phẩm, bỏ chọn mục Website tại mục Hiển thị

2. Chọn Cập nhật để hoàn tất


Ẩn/Hiển thị nhiều sản phẩm bằng cách nhập file 

1. Bạn thực hiện tìm kiếm và chọn hoặc lọc các sản phẩm cần ẩn/hiển thị 

2. Chọn Thao tác

3. Chọn Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan 

4. Chọn xuất theo Sản phẩm được chọn hoặc Theo bộ lọc hiện tại -> Xuất dữ liệu

5. Trong file excel, Nhà bán hàng vào cột Hiển thị, đổi từ Yes sang No nếu muốn ẩn sản phẩm, đổi từ No sang Yes nếu muốn hiển thị sản phẩm -> Lưu lại file

6. Tại trang tất cả sản phẩm, bạn chọn Thao tác -> chọn Nhập dữ liệu

7. Chọn file và tải file sản phẩm đã chỉnh sửa -> Chọn Nhập dữ liệu

8. Kết quả cập nhật sẽ gửi về email bạn đăng nhập vào admin 


Ẩn/hiển thị sản phẩm trên danh sách sản phẩm

1. Tại trang danh sách sản phẩm, bạn chọn các sản phẩm cần ẩn hiển thị

2. Chọn Thao tác

3. Chọn Đăng lên kênh bán hàng nếu muốn hiển thị sản phẩm; hoặc chọn Ẩn khỏi kênh bán hàng nếu muốn ẩn sản phẩm

4. Chọn vào ô Website

5. Chọn Ẩn nếu thao tác ẩn sản phẩm; chọn Hoàn tất nếu thao tác hiển thị sản phẩm