Bạn đã tự giao một số đơn hàng thông qua những nhà vận chuyển khác mà không tạo phiếu vận chuyển trên trang quản trị MyHaravan. Những đơn hàng này, khi chưa được xử lý giao hàng, sẽ ghi nhận số lượng đặt cho sản phẩm, gây ảnh hưởng đến tồn kho thực tế mà người mua có thể đặt trên website. 

Do đó, Haravan sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý giao hàng cho những đơn hàng này, thao tác bên dưới có thể được áp dụng cho một số trường hợp khác như xử lý đơn mà người mua tự đến lấy hàng, xóa số đặt của sản phẩm,... 

Nội dung


I. Hướng dẫn xử lý giao hàng 

1. Bạn thực hiện lọc điều kiện đơn hàng có trạng thái giao hàng chưa giao và trạng thái đơn là không hủy 


2. Chọn các đơn hàng trên trang -> chọn Thao tác -> chọn Giao hàng hàng loạt. 

Gợi ý: Có thể chọn hiển thị tối đa 50 đơn để xử lý hiệu quả hơn


3. Chọn kho xuất hàng và chọn nhà vận chuyển Khác

4. Chọn Áp dụng. Nếu có những đơn hàng chưa đủ điều kiện giao (do thiếu địa chỉ, thiếu số điện thoại,...), bạn chọn Thay đổi địa chỉ giao hàng để cập nhật

Chọn Áp dụng lần nữa để kiểm tra các đơn đã sẵn sàng giao được chưa


4. Chọn Giao hàng

Các đơn đã hoàn tất xử lý giao hàng

5. Bạn quay lại trang danh sách đơn hàng và thực hiện các bước như trên để xử lý lượng đơn còn lại


II. Hướng dẫn cập nhật trạng thái Đã giao

Khi chọn nhà vận chuyển Khác, bạn phải tự cập nhật trạng thái giao hàng trên phiếu vận chuyển. Có 2 cách để cập nhật trạng thái Đã giao cho đơn hàng: cập nhật thủ công và cập nhật hàng loạt

2.1 Cập nhật trạng thái Đã giao hàng loạt

1. Tại mục Vận chuyển, bạn lọc vận đơn với Trạng thái phiếu giao hàng là Chờ lấy hàng -> chọn Thêm điều kiện lọc 

2. Chọn tất cả đơn đang hiển thị trên trang 

Gợi ý:
Hệ thống mặc định hiển thị 20 đơn, bạn có thể chọn hiển thị 50 đơn để xử lý được nhiều đơn hơn cùng một lúc

3. Chọn Thao tác -> chọn Đã giao hàng

4. Chọn Cập nhật để hoàn tất


2.2 Cập nhật trạng thái Đã giao từng đơn

1. Tại mục Vận chuyển, bạn lọc vận đơn với Trạng thái phiếu giao hàng là Chờ lấy hàng -> chọn Thêm điều kiện lọc 

2. Chọn một vận đơn có trạng thái Chờ lấy hàng

3. Tại mục Trạng thái vận chuyển, bạn chọn Đã giao 

4. Chọn Cập nhật để hoàn tất