Khi đẩy đơn các nhà vận chuyển kết nối với Haravan, trạng thái vận chuyển sẽ được tự động cập nhật. Nhưng khi chọn nhà vận chuyển Khác, nghĩa là đơn hàng này nhà bán hàng tự đi giao hoặc chuyển cho đơn vị vận chuyển khác nằm ngoài hệ thống liên kết với Haravan 

Có 2 cách để cập nhật trạng thái Đã giao cho đơn hàng: cập nhật thủ công và cập nhật hàng loạt


Nội dung


Cập nhật trạng thái Đã giao hàng loạt

1. Tại mục Vận chuyển, bạn lọc vận đơn với Trạng thái phiếu giao hàng là Chờ lấy hàng -> chọn Thêm điều kiện lọc 

2. Chọn tất cả đơn đang hiển thị trên trang 

Gợi ý:
Hệ thống mặc định hiển thị 20 đơn, bạn có thể chọn hiển thị 50 đơn để xử lý được nhiều đơn hơn cùng một lúc

3. Chọn Thao tác -> chọn Đã giao hàng

4. Chọn Cập nhật để hoàn tất


Cập nhật trạng thái Đã giao từng đơn

1. Tại mục Vận chuyển, bạn lọc vận đơn với Trạng thái phiếu giao hàng là Chờ lấy hàng -> chọn Thêm điều kiện lọc 

2. Chọn một vận đơn có trạng thái Chờ lấy hàng

3. Tại mục Trạng thái vận chuyển, bạn chọn Đã giao 

4. Chọn Cập nhật để hoàn tất