Nguyên nhân: Sản phẩm có thể đang được chọn Cho phép đặt hàng khi hết hàng

Giải pháp: Để bỏ thiết lập này, bạn thực hiện:

1. Tại trang chi tiết sản phẩm, bạn chọn tất cả biến thể 

2. Chọn Thao tác -> chọn Không cho phép đặt hàng khi hết hàng

3. Chọn Cập nhật để hoàn tất

Tips: Nếu bạn muốn thiết lập một vài biến thể được phép đặt hàng khi hết hàng, bạn chỉ cần chọn biến thể đó -> chọn Thao tác -> chọn Cho phép đặt hàng khi hết hàng