Sau khi hoàn tất việc nhập file, các khuyến mãi đủ và đúng thông tin sẽ được tạo thành công. Ngược lại, những dòng khuyến mãi lỗi sẽ được tổng hợp trong file thông báo kết quả.

Kết quả tạo khuyến mãi sẽ được gửi về email bạn đang sử dụng để đăng nhập vào trang quản trị MyHaravan. 

  • Nếu file không có lỗi, nội dung mail thông báo sẽ có nội dung "Hệ thống đã hoàn tất quá trình nhập dữ liệu từ yêu cầu Nhập mã khuyến mãi"
  • Nếu có lỗi trên file nhập, email sẽ thông báo "Hệ thống đã hoàn tất xử lý yêu cầu Nhập mã khuyến mãi, vui lòng đăng nhập vào ứng dụng và tải về file lỗi để kiểm tra". Bạn bấm vào chữ "ứng dụng" và chọn vào Tải file lỗi 

Nội dung lỗi sẽ được ghi trong cột cuối cùng của file báo lỗi

Gợi ý:
Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa trên file lỗi xóa cột Thông báo lỗi -> Lưu lại nội dung cập nhật mới. Sau đó, có thể sử dụng file này để nhập lại lên hệ thống. 
Cách này sẽ giúp nhà bán cập nhật file nhanh hơnTổng hợp thông báo lỗi thường gặp

Trường hợp

Thông báo lỗi

Xử lý lỗi

Thiếu thông tin bắt buộc nhập

Vui lòng nhập: [a, b, c]

(*) a, b, c là tên các cột bị thiếu

Điền thêm thông tin vào các cột bị trống theo hướng dẫn được gắn trên tiêu đề cột

Ví dụ thông báo lỗi "Vui lòng nhập: Loại khuyến mãi"

Bạn kiểm tra cột Loại khuyến mãi trên file nhập để điền thông tin vào

Thông tin trên cột không đúng định dạng hoặc không đúng giá trị ứng dụng quy định. Hoặc trường hợp vượt quá giới hạn số cho phép (giới hạn về tổng số lần áp dụng khuyến mãi, số lần mỗi khách hàng có thể sử dụng khuyến mãi,...)

Vui lòng nhập đúng định dạng: [a, b, c]

(*) a, b, c là tên các trường bị lỗi định dạng

1. Với cột thông tin về thời gian, nhà bán vui lòng kiểm tra thông tin đã đúng với định dạng yyyy/mm/dd hh:mm chưa
  • Định dạng đúng: 2023/02/18 09:00 SA
  • Định dạng sai: 2023/2/18 09:00 SA; 2023/03/18 09 SA; 2023/03/18 09:00 Sáng,....

2. Những cột thông tin khác nhà bán kiểm tra nội dung nhập đã trùng khớp hoàn toàn với hướng dẫn được gắn trên tiêu đề cột chưa

Ví dụ: Giảm theo số tiền (đ) nhưng nhà bán nhập Giảm theo số tiền cũng sẽ bị lỗi định dạng

3. Kiểm tra những cột về số lần sử dụng khuyến mãi hoặc kiểm tra các giá trị số có phải là số dương hay không 

ID sản phẩm áp dụng không đúng

Sản phẩm áp dụng có giá trị không tồn tại

Nhà bán vào lại trang chi tiết sản phẩm trên hệ thống MyHaravan để kiểm tra lại ID sản phẩm trên URL.
Sau đó thực hiện cập nhật lại trên file mẫu
Xem thêm hướng dẫn lấy ID sản phẩm tại đây

ID Nhóm sản phẩm không đúng

Nhóm sản phẩm áp dụng có giá trị không tồn tại

Nhà bán vào lại trang chi tiết nhóm sản phẩm trên hệ thống MyHaravan để kiểm tra lại ID nhóm sản phẩm trên URL.
Sau đó thực hiện cập nhật lại trên file mẫu
Xem thêm hướng dẫn lấy ID nhóm sản phẩm tại đây

SKU biến thể không đúng 

Biến thể áp dụng có giá trị không tồn tại: [a, b, c]

(*) [a, b, c] là SKU không tồn tại 

Kiểm tra lại các SKU trên file đã đúng chưa và điều chỉnh lại trên file mẫu

Mã khuyến mãi, Tên chương trình khuyến mãi hoặc Mô tả vượt quá ký tự cho phép

Vượt quá ký tự cho phép: [a, b, c]

(*) [a, b, c] là tên các trường bị lỗi 

Rút ngắn lại mã khuyến mãi, tên chương trình khuyến mã hoặc đoạn mô tả để phù hợp với số ký tự quy định

Mã khuyến mãi đã tồn tại trên hệ thống và bị tạo lặp lại trên file

(giống nhau về đoạn mã)

Mã khuyến mãi đã tồn tại

Xóa mã khuyến mãi trên file hoặc điều chỉnh lại điều kiện khuyến mãi

Thời gian bắt đầu lớn hơn thời gian kết thúc


Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc

Điều chỉnh lại ngày tháng năm hoặc giờ phút của thời gian bắt đầu sao cho nhỏ hơn thời gian kết thúc

Nhập quá 100 ID sản phẩm/nhóm sản phẩm/SKU

Danh sách sản phẩm áp dụng vượt quá giới hạn tối đa 100 ID/SKU

Xóa bớt ID sản phẩm/ nhóm sản phẩm/ SKU

ID Chi nhánh không đúng

Chi nhánh áp dụng không tồn tại: [a, b, c]

(*) [a, b, c] là ID chi nhánh không tồn tại

Nhà bán vào lại Cấu hình -> Địa chỉ và kho hàng -> chọn chi nhánh muốn áp dụng khuyến mãi, để kiểm tra lại ID chi nhánh trên URL.
Sau đó thực hiện cập nhật lại trên file mẫu
Xem thêm hướng dẫn lấy ID chi nhánh tại đây

ID khách hàng không đúng

Đối tượng khách hàng không tồn tại


Nhà bán vào lại trang chi tiết khách hàng để kiểm tra lại ID khách hàng đó trên URL.

Sau đó thực hiện cập nhật lại trên file mẫu
Xem thêm hướng dẫn lấy ID khách hàng tại đây

Khi tạo KM cho chi nhánh áp dụng là kho có Tồn kho không khả dụng (kho không khả dụng)

Chi nhánh áp dụng là kho có Tồn kho không khả dụng: [a, b, c]

(*) [a, b, c] là ID các kho không có tồn khả dụng


Kho không khả dụng không thể chuyển lại thành kho bán hàng được. Do đó, bạn thực hiện chọn lại địa chỉ khác không phải là Tồn kho không khả dụng

Khi tạo với giá trị giảm là số lẻ nhưng cấu hình Bán hàng với số lượng sản phẩm là số lẻ tại Omni bị tắtGiá trị giảm không thể nhập số lẻ 

1. Bạn vào mục Cấu hình -> chọn Cấu hình chung -> Tại mục Bán hàng, chọn Bán hàng với số lượng sản phẩm là số lẻ 
2. Chọn Lưu để hoàn tất
3. Sau khi đã thiết lập xong, bạn thực hiện nhập lại file tạo khuyến mãi lên hệ thống

Trên hệ thống có nhiều biến thể bị trùng SKU nên khi thực hiện nhập file tạo khuyến mãi, hệ thống sẽ báo lỗi SKU bị trùng

Biến thể áp dụng có giá trị bị trùng SKU: [a, b, c]

(*)  [a, b, c] là SKU của biến thể bị trùng Cách 1: Nhà bán thực hiện chỉnh sửa SKU sản phẩm lại thành các SKU riêng biệt. Sau đó thực hiện cập nhật lại SKU trên file mẫu tạo khuyến mãi và nhập file lại lên hệ thống

Cách 2 Tại mục Nhập file trên ứng dụng Bulk Discount, bạn chọn Áp dụng cho tất cả biến thể trùng SKU. Sau đó nhập lại file lên hệ thống. 
Lúc này ứng dụng sẽ tạo khuyến mãi cho các biến thể có trùng SKU