TH1: Không xóa sản phẩm trong đơn hàng cũ mà chỉ tăng giảm số lượng sản phẩm cũ

Nếu sản phẩm vẫn giữ theo đơn hàng gốc, chỉ giữ nguyên hoặc tăng giảm số lượng, hệ thống vẫn giữ nguyên chương trình khuyến mãi đã áp dụng cho đơn hàng trước đó. (Cho dù sản phẩm đó đang nằm trong danh sách của nhiều chương trình khuyến mãi).

Không tính là 1 lượt sử dụng mới cho chương trình khuyến mãi


TH2: Thêm sản phẩm mới vào đơn hàng

Tại thời điểm Đặt lại đơn hàng, sau khi thêm sản phẩm mới, hệ thống sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi mới đang có hiệu lực dành cho sản phẩm vừa được thêm vào.

Số lần áp dụng được tính 1 lượt cho chương trình khuyến mãi mới.


TH3: Xóa sản phẩm cũ và chọn lại chính sản phẩm đó

Trường hợp xóa sản phẩm cũ và chọn lại chính sản phẩm đó, tại thời điểm tạo đơn đặt lại:

  • Nếu sản phẩm này không có chương trình khuyến mãi thì sản phẩm về nguyên giá.
  • Nếu sản phẩm này đang có chương trình khuyến mãi khác, hệ thống sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi mới đó. Số lần áp dụng được tính 1 lượt cho chương trình khuyến mãi mới.