Vấn đề: Nhà bán hàng có nhu cầu xuất thông tin sản phẩm theo mẫu cân điện tử nhưng lại không tìm thấy lựa chọn xuất dữ liệu theo mẫu cân điện tử

Nguyên nhân: Do nhà bán hàng chưa bật tùy chọn bán hàng với cân điện tử

Giải pháp: Để thực hiện bật tùy chọn Bán hàng với cân điện tử, nhà bán hàng thực hiện

1. Chọn Cấu hình -> chọn Cấu hình chung

2. Tại mục bán hàng, chọn Sử dụng cân điện tử hỗ trợ bán hàng -> Xác nhận để hoàn tất


Sau khi bật cấu hình xong, Nhà bán hàng sẽ thấy được lựa chọn Xuất dữ liệu theo mẫu cân điện tử