Việc xem trên trang Chi tiết tồn kho có thể rất rối rắm hoặc quá dài dòng khi có quá nhiều kho, quá nhiều sản phẩm trong mỗi kho.

Hơn nữa, Nhà bán hàng có thể cần các số liệu cụ thể về chi tiết để xử lý, phân tích số liệu, làm báo cáo, dự báo tồn kho cho tương lai,...Việc xuất dữ liệu tồn kho nhằm đáp ứng cho các nhu cầu đó.

MỤC LỤC


Lọc dữ liệu tồn kho cơ bản

Để lọc dữ liệu tồn kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Với tồn kho cơ bản, nhà bán hàng chọn Sản phẩm -> Tồn kho -> Thêm điều kiện lọc


2. Trong Khung Điều kiện lọc,  Haravan cho phép nhà bán hàng lọc theo các tiêu chuẩn lọc: Sản phẩm, Kho, Số lượng, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp (tồn kho cơ bản)

3. Nhà bán hàng lựa chọn giá trị theo tiêu chuẩn lọc.4. Nhấp chọn Thêm điều khiển lọc để thực hiện. Nhà bán hàng có thể lọc nhiều điều kiện cùng lúc. 

Để xóa điều kiện lọc, Nhà bán hàng ấn dấu x phía cuối mỗi thẻ điều kiện.

Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc Nhà bán hàng vừa tạo để dùng cho các lần sau.Lọc dữ liệu tồn kho nâng cao

Để lọc dữ liệu tồn kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1.Nhà bán hàng chọn Quản lý tồn kho -> Chi tiết tồn kho -> Thêm điều kiện lọc


2. Trong Khung Điều kiện lọc,  Haravan cho phép nhà bán hàng lọc theo các tiêu chuẩn lọc: Tồn, Biến thể, Sản phẩm, Kho, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp 

3. Nhà bán hàng lựa chọn giá trị theo tiêu chuẩn lọc.

4. Nhấp chọn Thêm điều khiển lọc để thực hiện. Nhà bán hàng có thể lọc nhiều điều kiện cùng lúc. 

Để xóa điều kiện lọc, Nhà bán hàng ấn dấu x phía cuối mỗi thẻ điều kiện.

Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc Nhà bán hàng vừa tạo để dùng cho các lần sau.


Xuất dữ liêu tồn kho nâng cao

Để xuất dữ liệu tồn kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Chi tiết tồn kho
2. Nhà bán hàng có thể thực hiện lọc sản phẩm trước hoặc có thể xuất tất cả sản phẩm hiện có -> chọn Xuất file.
3.Trong cửa sổ Xuất chi tiết tồn kho, Nhà bán hàng chọn điều kiện xuất và định dạng file xuất.

4. Nhấp chọn Xuất file. Hệ thống sẽ gửi file dữ liệu về mail của Nhà bán hàng (email của tài khoản đăng nhập).
5. Nhà bán hàng vào email để Tải file.
Trong file dữ liệu được xuất, Nhà bán hàng sẽ thấy các cột Kho, Sản Phẩm, Biến thể, SKU, Barcode, Tồn, Đặt, Mua, Giá vốn, Tổng giá vốn, Giá bán, Tổng giá bán, Tổng lợi nhuận để Nhà bán hàng theo dõi dễ dàng.Xuất dữ liệu tồn kho cơ bản

1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Tồn kho. 


2.  Nhà bán hàng có thể thực hiện lọc sản phẩm trước hoặc có thể xuất sản phẩm theo trang hiện tại và tất cả sản phẩm hiện có -> chọn Xuất file. Hệ thống sẽ gửi file dữ liệu về mail của Nhà bán hàng (email của tài khoản đăng nhập). 

5. Nhà bán hàng vào email để Tải file.

Trong file dữ liệu được xuất, Nhà bán hàng sẽ thấy các cột Sản phẩm, Biến thể, SKU, Barcode, Chờ nhập, Tồn Kho để Nhà bán hàng theo dõi dễ dàng.