Khi có đơn hàng phát sinh từ Shopee, đơn hàng sẽ được từ đồng bộ về Haravan.  

MỤC LỤC


Thiết lập đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng tất cả các kho . Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo kho được cấu hình.

Sau khi kết nối Shopee thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Shopee sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Shopee". 

Để xem các đơn hàng phát sinh từ kênh Shopee, bạn thực hiện: vào mục Đơn hàng, lọc kênh bán hàng là Shopee 

 


Đồng bộ thông tin đơn hàng

Khi có đơn mới trên sàn Shopee

Sau khi kết nối Shopee thành công, đơn hàng có phương thức thanh toán là COD hoặc đơn có phương thức thanh toán khác COD (đã thanh toán thành công) sẽ được đồng bộ về Haravan 

Lưu ý:  Nếu đơn hàng có phương thức thanh toán khác COD chưa thanh toán thành công, đơn hàng đó sẽ không được đồng bộ về Haravan cho đến khi được thanh toán thành công hoặc khi đã bị hủy (theo quy định của Shopee)


Khi đơn hoàn trả trên sàn Shopee

- Khi đơn hàng được hoàn trả trên Shopee , hệ thống sẽ cập nhật trạng thái thanh toán là Đã nhập trả hoặc Nhập trả một phần. 

-  Đơn hoàn trả được đồng bộ về Haravan chỉ ghi nhận số tiền hoàn trả nhưng không tự động nhập kho số lượng hoàn trả. Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác Hoàn trả đơn hàng để hệ thống ghi nhận số lượng sản phẩm hoàn trả. Xem thêm hướng dẫn Hoàn trả đơn hàng

Giải thích các thông tin thanh toán trên Haravan và Shopee

Haravan
Shopee
1. Phí vận chuyển1. Phí vận chuyển (trong mục Thanh toán của người mua)
2. Khuyến mãi 3. Shopee Voucher 
4. Thực nhận4. Doanh thu


Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau

  • Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của khách hàng.
    • Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có trên hệ thống của Haravan: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên Haravan theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Shopee.
  • Thông tin sản phẩm: Được đồng bộ dựa vào Mã sản phẩm (SKU).
  • Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.

Đồng bộ thông tin khách hàng: 

Theo quy định của Shopee từ ngày 11/1/2023 ngừng hiển thị thông tin khách hàng nên Haravan sẽ không còn hiển thị nội dung này