Vấn đề: Nhân viên đã được phân quyền để thực hiện đặt hàng, nhập hàng nhưng khi thực hiện đặt hàng, nhập hàng lại không tìm thấy kho để nhập hàng 

Nguyên nhân: Bạn chưa thực hiện phân công nhân viên vào các kho. 

Giải pháp: Để thực hiện phân công, bạn chọn Cấu hình Địa chỉ và kho hàng chọn kho cần phân công Thực hiện phân công tài khoản nhân viên vào kho.