Để cho tài khoản đăng nhập và thao tác được trên hararetail thì nhóm quyền phải có quyền ở những menu sau:

  • Quản lý chung
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý ứng dụng
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý nhóm sản phẩm
  • Quản lý địa chỉ
  • Quản lý cấu hình chung (quyền Đọc và Ghi)
  • Quản lý kênh bán hàng
  • Chi tiết tồn kho

Xem thêm Cách phân quyền cho tài khoản khác vào website