Lưu ý: Để có thể đăng nhập vào bán hàng, nhà bán bắt buộc phải cấu hình đầy đủ các bước dưới đây


Nội dung


1) Thêm tài khoản nhân viên

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Tài khoản.
 3. Ở Danh sách tài khoản, chọn Thêm tài khoản.
 4. Điền Họ và tênEmail của nhân viên.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider2) Phân quyền cho nhân viên vừa được tạo

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Tài khoản.
 3. Ở Danh sách tài khoản, chọn Tên nhân viên vừa tạo.
 4. Bổ sung Số điện thoại và thực hiện thêm nhân viên vào Nhóm tài khoản.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note
Lưu ý |  
 • Một nhân viên có thể ở nhiều nhóm phân quyền.


3) Phân công cửa hàng cho nhân viên

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Chọn Địa chỉ cửa hàng mà nhân viên trực thuộc.
 4. Ở phần Phân công, tìm kiếm Nhân viên vừa tạo và chọn.
 5. Bấm Lưu.


Slider
Slider
Slider
Slider


4) Các trường hợp đặc biệt

Nếu nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển công tác sang một chi nhánh khách thì người bán có thể thao tác như sau:

Đối với nhân viên nghỉ việc

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình
 2. Chọn Tài khoản.
 3. Kế bên phần Danh sách tài khoản, tìm Tên nhân viên cần xóa.
 4. Bấm hình Thùng rác.
 5. Bấm Xóa.
Slider
Slider
Slider
Slider


Đối với nhân viên chuyển cửa hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Chọn Địa chỉ cửa hàng mà nhân viên đang trực thuộc.
 4. Ở phần Phân công, bấm “x” ngay Tên nhân viên chuyển cửa hàng.
 5. Bấm Lưu.
 6. Quay lại trang Địa chỉ, chọn Địa chỉ cửa hàng mà nhân viên sẽ chuyển đến.
 7. Ở phần Phân công, tìm kiếm Tên nhân viên chuyển công tác và chọn.
 8. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider