Để nhân viên có thể vào mục Sổ quỹ, bạn chọn Quyền Quản lý sổ quỹ và Quyền xem dữ liệu sổ quỹ.

Quyền đọc công nợ chỉ được chỉ đọc