Trong phiếu nhập, bạn sẽ thấy hai loại phí: Chi phí khác trả cho nhà cung cấpchi phí nhập khác. Sự khác nhau giữa hai loại phí này là:

 • Chi phí trả cho nhà cung cấp là những chi phí nhà bán hàng cần thanh toán thêm cho nhà cung cấp để có thể nhập hàng. Chi phí này sẽ được cộng với tổng tiền hàng nhập và được ghi nhận trong nợ phải trả cho nhà cung cấp

 • Chi phí nhập khác là những chi phí nhà bán hàng trả cho những bên khác không phải nhà cung cấp ví dụ như phí vận chuyển, phí lưu kho,...Chi phí này cũng ảnh hưởng tới giá vốn nhập hàng.

Nội dung bài viết gồmTạo mới chi phí trả cho nhà cung cấp 

Bước 1: Khi tạo phiếu đặt hàng hoặc nhập hàng, bạn chọn chi phí khác trả nhà cung cấp.

Bước 2: Tại bảng thiết lập chi phí khác trả nhà cung cấp, bạn chọn Tạo chi phí mới.

Bước 3: Bạn thực hiện thiết lập:

 • Tên chi phí.

 • Mức chi có thể được tính bằng số tiền cố định hoặc % giá trị nhập hàng đã trừ chiếu khấu trên phiếu nhập.

 • Trạng thái hoạt động hay không hoạt động.
 • Thiết lập tự động đưa vào chi phí đặt nhập/hàng: nếu chọn thiết lập này thì chi phí sẽ được tự động thêm vào khi tạo phiếu đặt/nhập hàng.

 • Thiết lập hoàn trả lại khi trả hàng nhập: nếu chọn thiết lập này, khi trả hàng từ phiếu nhập hàng trước đó, hệ thống sẽ tự động thêm chi phí này vào khoản nhà cung cấp cần hoàn trả.
Bước 4: Chọn Lưu để hoàn tất


Điều chỉnh chi phí trả khác nhà cung cấp đã thiết lập

Bước 1: Tại giao diện phí khác trả nhà cung cấp, bạn chọn chi phí mà bạn muốn chỉnh sửa.


Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa lại thông tin chi phí và chọn LưuLưu ý: Khi thực hiện xóa chi phí, hệ thống sẽ xóa chi phí này ra khỏi các phiếu nhập/trả hàng ở trạng thái lưu nháp đã tạo trước đó. Do đó, nhà bán hàng nên cân nhắc khi xóa chi phí.

Tạo mới chi phí nhập khác

Bước 1: Tại đơn nhập, bạn chọn Chi phí nhập khác.

Bước 2: Tại bảng thiết lập chi phí nhập khác, bạn chọn Tạo chi phí mới.

Bước 3: Bạn thực hiện thiết lập:

 • Tên chi phí.
 • Mức chi có thể được tính bằng số tiền cố định hoặc % giá trị nhập hàng đã trừ chiếu khấu trên phiếu nhập.
 • Trạng thái hoạt động hay không hoạt động.
 • Thiết lập tự động đưa vào chi phí đặt nhập/hàng: nếu chọn thiết lập này thì chi phí sẽ được tự động thêm vào phiếu đặt/nhập hàng.

Điều chỉnh lại chi phí nhập khác đã thiết lập

Bước 1: Tại giao diện phí nhập khác, bạn chọn chi phí mà bạn muốn chỉnh sửa.

Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa lại thông tin chi phí và chọn Lưu


Lưu ý: Khi thực hiện xóa chi phí, hệ thống sẽ xóa chi phí này ra khỏi các phiếu nhập/trả hàng ở trạng thái lưu nháp đã tạo trước đó. Do đó, nhà bán hàng nên cân nhắc khi xóa chi phí.


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Báo cáo kết quả kinh doanh