Đơn hàng được gọi là đơn hàng nháp khi đơn hàng đó được tạo bởi Nhà bán hàng và lưu tại mục Đơn hàng nháp trong menu Đơn hàng. 


Nhà bán hàng tạo đơn hàng nháp khi nhận được yêu cầu đặt đơn hàng từ Khách mua hàng nhưng chưa chắc chắn về thông tin hay được xác nhận chính thức.

Việc tạo đơn hàng nháp giúp Nhà bán hàng xem và quản lý được các yêu cầu này và có thể thực hiện chỉnh sửa khi cần.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các tạo và sử dụng đơn hàng nháp.


Hiểu về đơn hàng nháp


Trong trang đơn hàng nháp, Nhà bán hàng xem được các trường thông tin: 

 • Ngày cập nhật
 • Khách hàng
 • Trạng thái đơn hàng
 • Tổng tiền


Một đơn hàng nháp có thể thuộc một trong hai tình trạng:

 • Chưa hoàn thànhđơn hàng nháp chưa được chuyển thành đơn hàng và Nhà bán hàng còn có thể chỉnh sửa đơn hàng nháp.
 • Đã hoàn thành: đơn hàng nháp đã được tạo thành đơn hàng mới và Nhà bán hàng không thể thực hiện chỉnh sửa trên đơn hàng nháp.

Nhà bán hàng có thể xem tình trạng này bằng cách nhấp vào tab Chưa hoàn thành hoặc Đã hoàn thành để xem chi tiết.

Một số lưu ý về đơn hàng nháp:

- Các sản phẩm trong đơn hàng nháp sẽ không bị trừ vào tồn kho cũng như không làm tăng số đặt.

- Khuyến mãi khi áp dụng trên đơn hàng nháp cũng sẽ không được tính vào số lần sử dụng


Tìm kiếm và lọc đơn hàng 

Để tìm và xử lý đơn hàng nháp, Nhà bán hàng có thể xử lý thanh tìm kiếm hay bộ lọc.

Thanh tìm kiếm hỗ trợ Nhà bán hàng tìm kiếm theo Mã đơn hàng nhápKhách hàng.


Bộ lọc hỗ trợ Nhà bán hàng lọc theo các tiêu chí: 

 • Tình trạng
  • Chưa hoàn thành
  • Đã hoàn thành


 • Ngày cập nhật

 • Ngày tạo

 • Khách hàng 

Để thực hiện lọc, Nhà bán hàng chọn điều kiện lọc và nhấn chọn Thêm điều kiện lọc.

Nhà bán hàng nhấn chọn Lưu bộ lọc để tạo thành tab mới cho trang và dễ dàng xem lại khi cần.


Tạo đơn hàng 

Có hai cách để tạo đơn hàng nháp:

 1. Cách 1: Tạo đơn hàng mới và chọn Lưu nháp. Lúc này, đơn hàng nháp sẽ có tình trạng là "Chưa hoàn thành"
 2. Cách 2: Tạo từ trang Đơn hàng nháp.

Để tạo đơn hàng nháp trực tiếp trong Đơn hàng nháp:

 1. Nhà bán hàng nhấn chọn Tạo đơn nháp.
 2. Điền đầy đủ các thông tin tạo đơn hàng mới.
  (Xem chi tiết hơn tại đây
  ).
 3. Nhấn chọn Lưu nháp.

Tình trạng của đơn hàng nháp được chuyển từ "Chưa hoàn thành" đến "Đã hoàn thành" chỉ khi Nhà bán hàng nhấn chọn Đã thanh toán hoặc Thanh toán sau cho đơn hàng nháp đó. Đồng thời, một đơn hàng mới sẽ được tạo ra từ đơn hàng nháp đó và đơn mới này sẽ được chuyển về phần Đơn hàng.

Lưu ý:

 • Một đơn hàng nháp khi còn ở trạng thái "Chưa hoàn thành" thì Nhà bán hàng còn có thể thực hiện chỉnh sửa cho đơn hàng nháp. Khi đơn hàng nháp đã chuyển về trạng thái "Đã hoàn thành" thì Nhà bán hàng không thể chỉnh sửa đơn hàng nháp đó nữa.
 • Khi nhà bán hàng áp dụng chương trình khách hàng thân thiết giảm giá theo hạng thành viên cho đơn hàng nháp, chương trình đó sẽ không được lưu vào đơn hàng nháp. 

Xóa đơn hàng

Đơn hàng nháp sau khi chuyển sang tình trạng "Đã hoàn thành" sẽ được chuyển về phần Đơn hàng và Nhà bán hàng không thể chỉnh sửa trên đơn hàng nháp nữa.

Khi đó, Nhà bán hàng có thể xóa đi các đơn hàng nháp có trạng thái "Đã hoàn thành" để dễ dàng quản lý các đơn hàng nháp "Chưa hoàn thànhcòn lại.

Lưu ýHành động xóa không thể hoàn tác và hồi phục lại dữ liệu. Do đó, Nhà bán hàng cân nhắc trước khi thực hiện.

Nhân viên có thể xóa được đơn nháp (khi được phân quyền truy cập), không giới hạn tài khoản chủ sở hữu

Xóa từng đơn hàng

Trong trang chi tiết của đơn hàng nháp, nhấn chọn Xóa đơn hàng, và nhấn chọn Tiếp tục để xác nhận lại trong cửa sổ cảnh báo.  

Xóa nhiều đơn hàng nháp cùng lúc

 1. Nhà bán hàng check chọn các đơn hàng nháp cần xóa.
 2. Nhấp vào phần Chọn thao tác, chọn Xóa đơn hàng đã chọn


3. Xác nhận lại xóa đơn hàng nháp trong cửa sổ cảnh báo.