Trên vận đơn khi in từ Haravan sẽ có đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc đóng gói và Shipper nhận hàng như: mã đơn hàng, mã vận đơn, Barcode để shipper quét khi nhận hàng, sản phẩm và số lượng cần đóng gói.

Tuy nhiên, hiện tại mã vận đơn của Giao hàng tiết kiệm rất dài và với mẫu phát sinh vấn đề Shipper của Giao hàng tiết kiệm không thể quét mã Barcode trên vận đơn được in từ Haravan. Điều này làm bạn phải truy cập trang quản lý của Giao hàng tiết kiệm để in vận đơn, làm mất thời gian và trải nghiệm xử lý đơn hàng không xuyên suốt trên Haravan.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh mẫu in trên Haravan để Shipper của Giao hàng nhanh có thể quét mã Barcode in trên vận đơn in từ Haravan. 

Đây là 2 bản in trước và sau khi điểu chỉnh mẫu in vận đơn:

Mẫu in trước khi chỉnh sửaMẫu in sau khi chỉnh sửaHướng dẫn cho trường hợp chưa từng điều chỉnh mẫu in.


Bước 1: Vào trang admin.

Bước 2: Truy cập Cấu hình/Thông báo

Bước 3: Click vào điều chỉnh mẫu in vận đơn.

Bước 4: Chọn Sửa -> Chọn vào nội dung đoạn code và bấm tổ hợp phím Ctrl + A, sau đó bấm delete.
Copy đoạn code mới dưới đây và paste vào khu vực vừa xoá.
<meta charset="UTF-8">
 <div style="margin:0;font-family: Helvetica;font-size:12px;page-break-after:always;">
 	<div>
 	{%- if tracking_company == 'Giaohangtietkiem.vn' -%}
<div style="float: right; text-align: right; padding-right:16px; width: 50%">
    <p>Ngày đặt hàng:  {{ order_date | date: "%d/%m/%Y" }}</p>
    <img style="margin-right:-20px;height: 100px;" class="print_barcode order" val="{{tracking_number | slice: -9, 9}}"></img>
   </div>
   <script>
   $(".print_barcode").each(function(){
    var barcode = $(this).attr("val");
    $(this).JsBarcode(barcode ,{ 
            width: 1,
            height: 40,
            quite: 10,
            format: "CODE128",
            displayValue: true,
            font:"monospace",
            textAlign:"center",
            fontSize: 12,
            backgroundColor:"",
            lineColor:"#000"
          }
        )
    });
   </script>
{%- else -%}
<div style="float: right; text-align: right; padding-right:16px; width: 50%">
    <p>Ngày đặt hàng:  {{ order_date | date: "%d/%m/%Y" }}</p>
    <img style="margin-right:-20px;" class="print_barcode order" val="{{tracking_number }}"></img>
   </div>
   <script>
   $(".print_barcode").each(function(){
    var barcode = $(this).attr("val");
    $(this).JsBarcode(barcode ,{ 
            width: 1,
            height: 40,
            quite: 10,
            format: "CODE128",
            displayValue: true,
            font:"monospace",
            textAlign:"center",
            fontSize: 12,
            backgroundColor:"",
            lineColor:"#000"
          }
        )
    });
   </script>
   {%- endif -%}
 		<div style="margin: 10px 0 1.5em 0;">
 			<p><strong style="font-size: 18px;">{{ shop_name }}</strong></p>		
 			{% if shop.address %}
			<p><strong>Địa chỉ: </strong>{{ shop.address }}{% if shop.ward %}, {{ shop.ward }}{% endif %}{% if shop.district %}, {{ shop.district }}{% endif %}{% if shop.province %}, {{ shop.province }}{% endif %}{% if shop.country %}, {{ shop.country }}{% endif %}</p>
 			{% endif %}
 			{% if shop.phone %}
 			<p><strong>Điện thoại:</strong> {{ shop.phone }}</p>		
 			{% endif %}
 			<p><strong>Website:</strong> {{ shop.domain}}</p>		
 			<p><strong>Email:</strong> {{ shop.email }}</p>		
 		</div>
 		<div style="clear:both"></div>
 	</div>
 	<div>
 		<div style="width:60%;float:left;">
 			<h3 style="font-size: 14px;line-height: 0">Chi tiết đơn hàng &nbsp;&nbsp;&nbsp; {{order_name}}</h3>
 			<hr style="border: none; border-top: 2px solid #0975BD;"/>
 			<table style="margin: 0 0 1.5em 0;font-size: 12px;width:100%;">
 				<thead>
 					<tr>
 						<th style="width:25%;text-align: left;padding: 5px 0px">Mã sản phẩm</th>
 						<th style="width:35%;text-align: left;padding: 5px 0px">Sản phẩm</th>
 						<th style="width:15%;text-align: right;padding: 5px 0px">Số lượng</th>
 					</tr>
 				</thead>
 				<tbody>
 					{% for line_item in line_items %}
 					<tr valign="top" style="border-top: 1px solid #d9d9d9;">
 						<td align="left" style="padding: 5px 0px">{{ line_item.sku }}</td>
 						<td align="left" style="padding: 5px 5px 5px 0px;white-space: normal;">
 							{% if line_item.product.title %}
 							{% assign line_title = line_item.product.title %}
 							{% else %}
 							{% assign line_title = line_item.title %}
 							{% endif %}
 							<p style="margin-bottom: 5px;">{{ line_title }}</p>
 							{% if line_item.variant.title != "Default Title" %}
 							<p style="margin: 0">{{ line_item.variant.title }}</p>
 							{% endif %}
 						</td>
 						<td align="center" style="padding: 5px 0px">{{ line_item.quantity }}</td>
 					</tr>
 					{% endfor %}
 				</tbody>
 			</table> 			
 		</div>
 		<div style="width:40%;padding: 0px 0 0 20px;float:left;">
<h3 style="font-size: 14px;line-height: 0">Thông tin vận chuyển</h3>
 			<hr style="border: none; border-top: 2px solid #0975BD;"/>
 			<div style="margin: 0 0 1em 0; padding: 1em; border: 1px solid #d9d9d9;">
<p><b>Mã vận đơn: </b>{{tracking_number}}</p>
<p><b>Mã phiếu giao hàng: </b>{{shipmentId}}</p>
 				<p><b>Nhà vận chuyển: </b>{{tracking_company}}</p>
<p><b>Tiền thu hộ: </b>{{COD_amount | money}}</p>
{% if sort_code %}
<p><b>Mã phân vùng: </b>{{sort_code}}</p>
{% endif%}
 			</div> 		
 			<h3 style="font-size: 14px;line-height: 0">Thông tin người gửi</h3>
 			<hr style="border: none; border-top: 2px solid #0975BD;"/>
 			<div style="margin: 0 0 1em 0; padding: 1em; border: 1px solid #d9d9d9;">
 			<p><b>Người gửi: </b>{{shop.owner_name}}</p>
 			{% if shop.address %}
			<p><strong>Địa chỉ: </strong>{{ shop.address }}{% if shop.ward %}, {{ shop.ward }}{% endif %}{% if shop.district %}, {{ shop.district }}{% endif %}{% if shop.province %}, {{ shop.province }}{% endif %}{% if shop.country %}, {{ shop.country }}{% endif %}</p>
 			{% endif %}
			{% if shop.phone %}
			<p><strong>Điện thoại:</strong> {{ shop.phone }}</p>		
			{% endif%}
 			</div> 		
			{% if shipping_address %}
 			<h3 style="font-size: 14px;line-height: 0">Thông tin người nhận</h3>
 			<hr style="border: none; border-top: 2px solid #0975BD;"/>
 			<div style="margin: 0 0 1em 0; padding: 1em; border: 1px solid #d9d9d9; white-space: normal;">
 				<p><strong>Người nhận: </strong> {{ shipping_address.name }}</p>
 				{% if shipping_address.address1 %}
 				<p><strong>Địa chỉ: </strong>{{ shipping_address.address1 }}{% if shipping_address.ward %} , {{ shipping_address.ward }}{% endif %}{% if shipping_address.district %} , {{ shipping_address.district }}{% endif %}{% if shipping_address.province %} , {{ shipping_address.province }} ,{% endif %}{% if shipping_address.country %} {{ shipping_address.country }}{% endif %}</p>
 				{% endif %}
 				{% if shipping_address.phone %}
 				<p><strong>Điện thoại: </strong>{{ shipping_address.phone }}</p>
 				{% endif %}
 			</div>
 			{% endif %}
 		</div>
 		<div style="clear:both"></div>
 	</div>
 	<p>Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email <u>{{ shop.email }} {% if shop.phone %}</u> hoặc {{ shop.phone }} {% endif %}</p>
 </div>
Bước 5: Lưu lại và chuyển về màn hình chi tiết vận đơn in vận đơn của Giao hàng tiết kiệm để xem kết quả

Nếu cần hỗ trợ, Khách hàng vui lòng gọi hotline 1900.636.099 để biết thêm chi tiết.