Chi tiết kho hàng hay có thể hiểu là dữ liệu tồn kho của địa chỉ nằm trong phần Cấu hình địa chỉ và có ý nghĩa tồn tại riêng biệt. (Chỉ có trên tồn kho nâng cao)


Để làm rõ điều này, bài hướng dẫn giới thiệu các nội dung sau:


Hiểu về dữ liệu tồn kho của địa chỉ 


Mỗi một địa chỉ được tạo ra trên Haravan đều có thể được hiểu là một kho hàng và do đó, chứa các dữ liệu tồn kho tương ứng cho riêng nó. Dữ liệu này bao gồm hai loại thông tin: Chi tiết tồn khoLịch sử.


Hai loại thông tin dữ liệu này có tác dụng tương tự như Chi tiết tồn khoLịch sử trên phần Quản lý tồn kho của trang Haravan. Do đó, các thông tin trên cả hai trang về mặt hiển thị và giá trị dữ liệu là tương đồng.


Điểm khác biệt nổi bật giữa hai dữ liệu này là thông tin dữ liệu Chi tiết tồn khoLịch sử thuộc Chi tiết kho chỉ có phạm vi trong một địa chỉ (một kho hàng), thì phạm vị dữ liệu Chi tiết tồn khoLịch sử thuộc Quản lý tồn kho có giá trị rộng và bao quát với tất cả các địa chỉ.


Để xem dữ liệu tài khoản của địa chỉ, Nhà bán hàng vào Trang Haravan > Cấu hình > Địa chỉ > nhấp chọn địa chỉ. Tại đây, Nhà bán hàng chọn thẻ Chi tiết tồn kho hay Lịch sử để xem dữ liệu mong muốn.Chi tiết tồn kho 


Để xem chi tiết tồn kho cho một địa chỉ, từ Trang Haravan > Nhà bán hàng vào Cấu hình > Địa chỉ > nhấp chọn địa chỉ > chọn thẻ Chi tiết tồn kho.Tại đây, dữ liệu tồn kho cho địa chỉ với các trường thông tin và ý nghĩa tương tự như Chi tiết tồn kho.


Khi xem bài viết Chi tiết tồn kho, Nhà bán hàng có thể nhận thấy được được Chi tiết tồn kho cung cấp cho Nhà bán hàng các dữ liệu tồn kho một cách vừa tổng hợp vừa cụ thể. Tổng hợp vì cung cấp các thống kê và dữ liệu có tính tổng hợp cao. Cụ thể vì có thể truy xuất dữ liệu thông qua việc bóc tách cụ thể khi lọc dữ liệu, xuất file.


Khác với Chi tiết tồn kho (Quản lý tồn kho), Chi tiết tồn kho (Địa chỉ) không có giá trị thống kê, và không có các bộ lọc tồn kho. 


Bí quyết
Nếu Nhà bán hàng chọn lọc Chi tiết tồn kho theo kho hàng thì dữ liệu của hai bên là khớp nhau. Tuy nhiên, trên chi tiết tồn kho còn cung cấp các giá trị thống kê của riêng kho hàng đó.

Lịch sử


Cũng tương tự như Chi tiết tồn kho, Lịch sử (địa chỉ) về mặt ý nghĩa tương đồng với Lịch sử (Quản lý tồn kho) nhưng khác biệt về phạm vi dữ liệu.


Để xem lịch sử, từ Trang Haravan > Nhà bán hàng vào Cấu hình > Địa chỉ > nhấp chọn địa chỉ > chọn thẻ Lịch sử.Một điều đặc biệt mà phần Lịch sử (Địa chỉ) không có là phần Xuất file dữ liệu lịch sử như trong Quản lý tồn kho.