Có thể.


Điều kiện là bạn phải đang sử dụng gói dịch vụ Omi của Haravan và website của bạn đã được thiết lập nhiều kho hàng.


Khi đó, bạn gửi yêu cầu tùy chỉnh đến bộ phận Dịch vụ khách hàng, nhân viên kỹ thuật sẽ nhận yêu cầu và thiết lập lại.

Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: