Bạn thao tác theo các bước sau:

1. Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Blog.

2. Chọn Quản lý blog.

3. Chọn Thêm danh mục blog.

4. Thêm tên bài viết và thiết lập các cài đặt khác

5. Nhấp Lưu.

Vui lòng xem thêm chi tiết  tại đây.