Không thể xóa phiếu điều chuyển và kiểm kho. Chỉ có thể hủy phiếu phiếu Kiểm kho khi chưa cân bằng.