Sản phẩm được tạo lần đầu được đồng bộ tất cả trường thông tin, ngoại trừ trường mô tả.


Sản phẩm được update (cập nhật lại) từ Kiotviet sẽ chỉ đồng bộ các trường giá, tên, tồn kho.