Sản phẩm được tạo lần đầu được đồng bộ các trường thông tin bên dưới, ngoại trừ trường mô tả.

 • Hình ảnh
  • Chỉ lấy tối đa 10 hình ảnh, theo thứ tự đầu tiên tại KiotViet.
  • Hình đại diện sản phẩm tại KiotViet cũng đồng bộ tương ứng thành hình đại diện sản phẩm tại Haravan. 
 • Loại sản phẩm
  • Tương ứng với Nhóm hàng tại KiotViet.
  • Ứng dụng lấy nhóm hàng gần nhất mà sản phẩm trực thuộc.
 • Thuộc tính (Variants) - chỉ hỗ trợ 3 thuộc tính đầu tiên.
 • Giá trị thuộc tính

Tuy nhiên, các trường thông tin này chỉ đồng bộ duy nhất một lần khi tạo mới sản phẩm tại Haravan 


Các trường thông tin được cập nhật khi có sự thay đổi ở Kiotviet:

 • Tên sản phẩm
 • Giá bán
 • Tồn kho (Được tính bằng Giá trị Tồn kho chi nhánh dùng để nhận đơn hàng HRV + [Tổng tồn kho của các kho khác - Tổng đặt của những kho đó]).
 • Khối lượng  (đơn vị Gram).
 • Barcode (Haravan), nếu KOV chỉnh sửa Barcode.
 • Tên sản phẩm, nếu click chọn tại phần cấu hình cập nhật.
 • Ẩn/ Hiển thị sản phẩm, nếu click tại phần cấu hình cập nhật.
  (Nếu Nhà bán hàng không click vào mục này, Nhà bán hàng phải tự cấu hình thủ công Ẩn/ Hiển thị sản phẩm trên cả 2 hệ thống Haravan và KiotViet).
 • Không tạo mới sản phẩm: Khi chọn vào đây, sản phẩm được tạo mới ở KOV sẽ không được đồng bộ về Haravan.

Xem thêm hướng dẫn về Kiotviet tại đây