Có hỗ trợ. 


Để cấu hình thời gian gửi email nhắc khách hàng hoàn tất đơn hàng, bạn thực hiện như sau:

  1. Vào Cấu hình ➨ Thanh toán.

  2. Tại mục Xử lý đơn hàng, bạn kích hoạt thời gian gửi email nhắc khách hàng.