Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình ➨ Thanh toán, bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán -> chọn Thanh toán trên từng trang