Bạn có thể thay đổi kênh bán hàng chỉ khi tạo đơn hàng mới hoặc khi tạo đơn hàng nháp.

Khi đơn hàng được tạo thì kênh bán hàng không thể thay đổi.

Bạn có thể xem hướng dẫn tạo đơn hàng mới và đơn hàng nháp.