Bạn có thể thay đổi kênh bán hàng chỉ khi tạo đơn hàng mới hoặc khi tạo đơn hàng nháp.


Khi đơn hàng đã xác nhận thanh toán và tạo đơn hàng, hoặc do khách hàng đặt hàng thì kênh bán hàng là không thể thay đổi.


Bạn có thể xem hướng dẫn tạo đơn hàng mới và đơn hàng nháp.