Hiện Haravan chưa hỗ trợ thanh toán các dịch vụ theo tháng. 

  • Đối với gói dịch vụ: bạn phải thanh toán tối thiểu là một năm.
  • Đối với các ứng dụng: bạn phải thanh toán tối thiểu là sáu tháng.