Trường hợp tạo thủ công: Hệ thống cho phép trùng. 

Tuy nhiên, việc barcode trùng gây ra một số vấn đề về quản lý hệ thống:

  • Quét barcode khi bán hàng, 

  • Tìm sản phẩm bằng barcode.

  • Đồng bộ với các kênh bán hàng (Lazada, Zalo Shop,...) và ứng dụng KiotViet.

Trường hợp tạo bằng ứng dụng Barcode: Barcode không trùng. Do tạo bằng ứng dung, mỗi sản phẩm và mỗi biến thể đều có mã baracode khác nhau.