Bạn cần  thực hiện kết nối  với ứng dụng Barcode Generator

1. Bạn thực hiện chọn các sản phẩm cần in barcode ->chọn Thao tác -> chọn In barcode


2.  Chọn In tất cả hoặc Xuất file  


3. Thực hiện thiết lập khổ in barcode -> chọn biểu tượng in để thực hiện