Ngoài thuộc tính đã tạo lúc tạo mới sản phẩm, bạn có thể thêm thuộc tính và giá trị thuộc tính mới cho sản phẩm đã tạo, tuy nhiên, chỉ hỗ trợ tối đa 3 thuộc tính cho 1 sản phẩm

Để thực hiện thêm thuộc tính mới cho sản phẩm đã tạo, bạn thực hiện:

1. Tại trang chi tiết sản phẩm, bạn chọn Thêm thuộc tính khác trong mục Thuộc tính -> chọn thuộc tính sẵn có hoặc tạo thuộc tính mới

2. Nhập giá trị thuộc tính. Thao tác tạo thuộc tính mới cho sản phẩm đã tạo chỉ hỗ trợ nhập 1 giá trị thuộc tính

3. Chọn Xong để lưu thay đổi

4. Chọn Cập nhật để hoàn tất. Với thuộc tính thứ 3, bạn cũng thực hiện tương tự các bước ở trên.

Để tạo thêm giá trị thuộc tính khác (ví dụ giá trị thuộc tính xanh dương của thuộc tính màu sắc), bạn cần thực hiện nhân bản biến thể. Cách làm như sau:

1. Bạn chọn tất cả biến thể của sản phẩm -> chọn Thao tác

2. Chọn nhân bản theo Màu sắc 

3. Nhập màu sắc mới cho các biến thể nhân bản -> chọn Hoàn tất

4. Chọn Cập nhật để lưu lại thay đổi