Nếu khi bạn vào trong chi tiết sản phẩm và không thể chọn một Nhóm sản phẩm nào đó, nhiều khả năng đó là nhóm sản phẩm tự động.


Vì nhóm sản phẩm tự động sẽ tự động thêm sản phẩm vào nhóm, bạn không thể thêm sản phẩm vào nhóm bằng cách thủ công được.